Onvrijwillige zorg Lunet zorg

Onvrijwillige zorg | Wet zorg en dwang (Wzd)

Het uitgangspunt binnen Lunet zorg is dat iedere cliënt de vrijheid heeft om zelf keuzes te maken. Er wordt altijd gezocht naar een oplossing waar iedereen het mee eens is. De medewerkers werken daar samen met de cliënten, hun verwanten en/of vertegenwoordigers aan. Soms kom je er samen niet uit. En moet er toch zorg worden verleend waar de cliënt zich tegen verzet of waar de vertegenwoordiger het niet mee eens is. Dit noemen we onvrijwillige zorg.

Regels over onvrijwillige zorg zijn vastgelegd in de Wet zorg en dwang (Wzd).

Stappenplan

Onvrijwillige zorg mag niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving en als er geen vrijwillige alternatieven zijn. We volgen dan het stappenplan.

De gedragsdeskundige is binnen Lunet zorg verantwoordelijk voor het volgen van dit stappenplan en het beschrijven van onvrijwillige zorg in het Persoonlijk Ondersteuningsplan (POP). De cliënt en/ of vertegenwoordiger zijn hierbij altijd betrokken.

Het stappenplan moet ook worden gevolgd als de zorgverantwoordelijke bij een wilsonbekwame cliënt de toepassing van beperking van bewegingsvrijheid overweegt, insluiten of medicatie die van invloed is op het gedrag buiten de professionele richtlijn. Ook wanneer er geen verzet is en de vertegenwoordiger er mee in stemt.

Toezicht

De gedragsdeskundige legt ieder plan, waarin onvrijwillige zorg is opgenomen, ter beoordeling voor aan de Wzd-functionaris. De Wzd-functionaris beoordeelt het zorgplan. En ziet toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw hiervan.

Cliëntvertegenwoordiging

Lunet zorg heeft als uitgangspunt dat met de cliënt zelf afspraken worden gemaakt over de zorg. We maken pas afspraken met de vertegenwoordiger als de cliënt wilsonbekwaam ter zake is. Als een cliënt geen wettelijk vertegenwoordiger heeft (mentor/curator) en ook niemand heeft gemachtigd om hem te vertegenwoordigen (volmacht), dan kunnen familieleden van de cliënt optreden als vertegenwoordiger. Dit leggen we vast via het formulier ‘bereidheidsverklaring vertegenwoordiging’. Heeft een cliënt geen vertegenwoordiger? Dan vraagt Lunet zorg de rechter een mentor te benoemen.

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

Als een cliënt of vertegenwoordiger behoefte heeft aan advies en bijstand op het gebied van onvrijwillige zorg, dan kan een beroep worden gedaan op een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Bijvoorbeeld wanneer de cliënt of vertegenwoordiger het niet eens is over de uitvoering van onvrijwillige zorg of over de beoordeling van wilsbekwaamheid. De cliëntvertrouwenspersonen die vanuit Zorgbelang zijn aangewezen vind je op deze pagina.

Klachtenprocedure & brochures

Is er een klacht over onvrijwillige zorgverlening, dan geldt er een specifieke klachtenregeling en worden de klachten beoordeeld door een onafhankelijke externe klachtencommissie. Meer informatie over onvrijwillige zorg, vertegenwoordiging, wils(on)bekwaamheid, de vertrouwenspersoon wzd en de klachtenregeling vind je in de brochures op de pagina publicaties.

Voor algemene informatie over de Wet zorg en dwang kunt u terecht op www.dwangindezorg.nl